Algemene voorwaarden

Aanmelding
Na aanmelding voor een training ontvangt u per mail een bevestiging van inschrijving en de factuur voor deelname.

Bedenktijd
Na inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarin u kosteloos mag annuleren. Daarna wordt uw inschrijving definitief.

E-mail
Ongeveer twee weken voor aanvang van de training ontvangt u een e-mail met daarin informatie aangaande de training en een vragenlijst

Kosten
De kosten van de training staan vermeld op de website.

Factuur
Facturen worden per e-mail verstuurd vanuit Spreektrainingen.

Betaling

  • Het factuurbedrag dient voor de vervaldatum te zijn overgemaakt.
  • Bij niet tijdige betaling bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben u in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Spreektrainingen om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
  • In het geval van geen of niet tijdige betaling is Spreektrainingen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op u te verhalen.

Annulering training door deelnemer
Na ontvangst van de factuur geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u kosteloos kunt annuleren. Hierna is uw inschrijving definitief. Nadat uw inschrijving definitief is, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
• Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training brengen wij € 125,- administratiekosten in rekening.
• Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van de kosten in rekening.
• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training rekenen wij volledige deelnamekosten.
• Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer aangedragen worden.

Let op! U kunt enkel annuleren per post of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of de e-maildatum.

Annulering door Spreektrainingen
Spreektrainingen heeft het recht om een training te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan Spreektrainingen betaalde bedrag. Spreektrainingen is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Alle van of namens Spreektrainingen in het kader van de training verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik  van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid
Spreektrainingen zal met voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.

Klachten
Indien de inhoud of het verloop van de trainingen niet voldoet aan uw verwachtingen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de training contact met Spreektrainingen op te nemen en hier melding van te maken zodat er samen met u naar een passende oplossing gezocht kan worden

Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Spreektrainingen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de door Spreektrainingen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan Spreektrainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

Geschillen
Bij geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van Spreektrainingen bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van Spreektrainingen is Bunnik.