" alt="">

Voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden gebruikt ToDent B.V. de volgende termen in de hieronder opgenomen betekenis:

Spreektrainingen: 
de besloten vennootschap ToDent B.V., kantoorhoudende te (6921HZ) Duiven aan de Spoorallee 15, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81157185, tevens handelend onder de naam Spreektrainingen;

Dienst(en)/Trainingen:
alle door Spreektrainingen aan Opdrachtgever te leveren of geleverde trainingen;

Deelnemer:
de natuurlijke persoon die door Opdrachtgever is voorgedragen om de Trainingen te volgen;

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de dienstverlening van Spreektrainingen terzake trainingen;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Spreektrainingen en de Opdrachtgever;

Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden;

Website:
de website van Spreektrainingen: www.spreektrainingen.nl of varianten daarvan.

2. Samenwerken met Spreektrainingen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, uitgebrachte offertes, facturen en geaccepteerde opdrachten van Spreektrainingen, alsmede op het gebruik van de Website. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever binden Spreektrainingen niet en de toepasselijkheid daarvan wordt hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien Spreektrainingen die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.
2.2. Indien in de Overeenkomst wordt afgeweken van deze Voorwaarden, dan gelden de afspraken uit de Overeenkomst.
2.3. Het is Spreektrainingen toegestaan de Voorwaarden te wijzigen met inachtneming van artikel 19 van deze Voorwaarden. Zodra de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden aan Opdrachtgever, gelden de gewijzigde voorwaarden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
2.4. Spreektrainingen zal zich steeds inspannen om de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2.5. Het staat Spreektrainingen vrij (een deel van) de Trainingen te laten uitvoeren door derden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Spreektrainingen, zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch, zijn vrijblijvend, tenzij Spreektrainingen uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding heeft opgenomen. De Website bevat geen bindende aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
3.2. Offertes en aanbiedingen van Spreektrainingen zijn steeds gebaseerd op informatie zoals verstrekt door de Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat deze informatie juist is.
3.3. Een overeenkomst met Spreektrainingen komt tot stand door een schriftelijke of elektronische bevestiging van Spreektrainingen.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Alle prijzen en tarieven zoals gecommuniceerd door Spreektrainingen zijn exclusief BTW en overige belastingen, taksen en/of dergelijke heffingen die (mogelijk) worden geheven op de Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2. De door Spreektrainingen gehanteerde prijzen zijn afhankelijk van de Diensten die de Opdrachtgever afneemt en staan daarom in de Overeenkomst.
4.3. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, kan Spreektrainingen de overeengekomen prijs verhogen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien belastingen worden verhoogd na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5. Betaling

5.1. Opdrachtgever kan slechts aan Spreektrainingen bevrijdend betalen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (rechtstreekse) betalingen aan anderen te verrichten.
5.2. Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum de factuur te voldoen. Indien de Opdrachtgever deze betalingstermijn(en) ongebruikt laat verstrijken, zal Spreektrainingen de Opdrachtgever eenmalig een betalingsherinnering sturen, die kwalificeert als ingebrekestelling. Daarbij zal Spreektrainingen de Opdrachtgever een nieuwe redelijke termijn bieden om over te gaan tot betaling. Die redelijke termijn bedraagt altijd 7 kalenderdagen. Na het verstrijken van deze 7 kalenderdagen, verkeert de Opdrachtgever in verzuim.
5.3. In afwijking van artikel 5.2 geldt dat indien Opdrachtgever een Overeenkomst sluit voor een Training die binnen 14 kalenderdagen zal plaatsvinden, Opdrachtgever is gehouden om de factuur uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van de Training te voldoen. Dit is een fatale termijn. Indien de Opdrachtgever deze betalingstermijn(en) ongebruikt laat verstrijken, verkeert Opdrachtgever in verzuim.
5.4. Door het intreden van verzuim, verbeurt de Opdrachtgever onmiddellijk een opeisbare rente gelijk aan 2,5% over het opeisbare bedrag, voor iedere maand (of gedeelte daarvan) dat betaling uitblijft, onverminderd het recht van Spreektrainingen op volledige nakoming en/of schadevergoeding. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 6:92 BW.
5.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van een opeisbaar bedrag, maakt Spreektrainingen daarnaast aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het opeisbare bedrag en met een minimum van € 250. Hiermee wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.6. Eventuele bezwaren tegen de hoogte of inhoud van facturen van Spreektrainingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Spreektrainingen. De eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
5.7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening.

6. Beëindiging en annuleringsvoorwaarden

6.1. Overeenkomsten tot het leveren van Diensten hebben een looptijd zoals vermeld in de Overeenkomst.
6.2. Spreektrainingen kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met onmiddellijke ingang, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
6.3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst uiterlijk tot 56 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de Training kosteloos beëindigen. Indien Opdrachtgever na aanvang van de Training de Overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige (terug)betaling.
6.4. Met inachtneming van de voorwaarden van dit artikel 6, kan Opdrachtgever de Overeenkomst per e-mail via [info@spreektrainingen.nl] uitsluitend voor aanvang van de Training beëindigen. Indien Opdrachtgever daarvan gebruik maakt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a) Indien de Overeenkomst binnen 56 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de Training (gedeeltelijk) wordt beëindigd, is Opdrachtgever € 125 administratiekosten voor iedere Deelnemer verschuldigd;
b) Indien de Overeenkomst binnen 28 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de Training (gedeeltelijk) wordt beëindigd, is Opdrachtgever 50% van het per Deelnemer gefactureerde bedrag verschuldigd;
c) Indien de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de Training (gedeeltelijk) wordt beëindigd, is Opdrachtgever 100% van het per Deelnemer gefactureerde bedrag verschuldigd.
6.5. Opdrachtgever kan tot drie kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de Training Spreektrainingen verzoeken om de door haar voorgedragen Deelnemer kosteloos te vervangen door een andere Deelnemer. Spreektrainingen behoudt het recht om de voorgedragen vervangende Deelnemer te weigeren.
6.6. Eventuele reeds betaalde bedragen door Opdrachtgever zullen worden verrekend met het verschuldigde annuleringsbedrag zoals bedoeld in dit artikel 6. Het restant wordt door Spreektrainingen teruggestort.

7. Ontbinding

In het geval dat:
a) de Opdrachtgever verzoekt tot het verlenen van surseance van betaling of het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangegeven door de Opdrachtgever of aangevraagd wordt door één of meerdere van de schuldeisers van de Opdrachtgever of indien de Opdrachtgever een startverklaring in het kader van een WHOA-traject indient of verzoekt om een herstructureringsdeskundige ten behoeve van een WHOA-traject, of indien een schuldeiser van de Opdrachtgever om benoeming van een herstructureringsdeskundige in het kader van een WHOA-traject verzoekt;
b) aan de Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend of ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de rechtbank een herstructureringsdeskundige in het kader van een WHOA-traject benoemt of anderszins een WHOA-traject opent ten aanzien van de Opdrachtgever;
c) de Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest (c.q. onder curatele of bewind wordt geplaatst dan wel de schuldsanering van toepassing wordt);
d) op (een deel van) de bezittingen of andere vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever (executoriaal) beslag wordt gelegd;
e) de Opdrachtgever zijn onderneming verkoopt of liquideert; en/of
f) Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
heeft Spreektrainingen het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling naar haar keuze met onmiddellijke ingang op te zeggen of (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen Spreektrainingen rechtens toekomt.

8. Voorschot

Spreektrainingen kan te allen tijde van Opdrachtgever verlangen dat deze 100% van de vooraf ingeschatte vergoeding bij wijze van voorschot aan Spreektrainingen voldoet. Spreektrainingen zal in dat geval een voorschotfactuur (doen) verzenden, waaruit een betalingsverplichting voor Opdrachtgever voortvloeit. Artikel 5 van deze Voorwaarden is onverkort van toepassing.

9. Verplichtingen Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige inrichting van de plaats waar de Trainingen (zullen) worden uitgevoerd. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de plaats waar de Trainingen worden verricht.
9.2. Indien door Spreektrainingen werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door Spreektrainingen en door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals toiletfaciliteiten, lunchfaciliteiten en technische faciliteiten.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Spreektrainingen is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
10.2. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Spreektrainingen is steeds beperkt tot direct geleden schade. Spreektrainingen is met andere woorden nooit aansprakelijk voor indirect geleden schade respectievelijk gevolgschade of andere indirecte schade zoals omzetschade of winstderving.
10.3. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Spreektrainingen is voorts beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Spreektrainingen. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Spreektrainingen plaatsvindt, dan is een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Spreektrainingen altijd beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur.

11. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Spreektrainingen voor eventuele schade die een door Spreektrainingen ingeschakelde derde lijdt als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden bij of ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Spreektrainingen.

12. Klachten

12.1. Klachten over geleverde Trainingen dienen door de Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na het einde van de Training schriftelijk te worden gemeld aan Spreektrainingen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spreektrainingen in staat is adequaat te reageren.
12.2. Indien Opdrachtgever tijdig heeft geklaagd, schort dit zijn betalingsverplichtingen of overige verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet op.

13. Overmacht

13.1. Spreektrainingen behoudt zich het recht voor nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien sprake is van overmacht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.2.
13.2. Van overmacht is in ieder geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer) van Spreektrainingen kan worden verlangd dat zij haar verplichting (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): stormschade en andere natuurrampen, pandemieën, uitsluitingen, oproep of oorlogsgevaar, ziekte van onvervangbare werknemers, overmacht en/of niet (tijdig) nakomen door de leverancier(s) van Spreektrainingen of andere ingeschakelde derden, brand en andere ongevallen in het bedrijf, storingen in het bedrijf van Spreektrainingen alsmede alle van overheidswege genomen of uitgevaardigde maatregelen en in het algemeen alle omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Spreektrainingen vallen.
13.3. Indien voornoemde opschorting langer dan drie (3) maanden heeft geduurd dan wel door Spreektrainingen te voorzien is dat deze langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft Spreektrainingen het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever een recht op schadevergoeding toekomt.

14. Intellectuele eigendom

14.1. De uit de Overeenkomst met Spreektrainingen voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het merkenrecht, modellenrecht, en het auteursrecht, worden en blijven het intellectuele eigendom van Spreektrainingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als voor de verkrijging van intellectuele eigendomsrechten door Spreektrainingen – waaronder auteursrechten – een nadere akte is vereist, dan stemt de Opdrachtgever nu alvast in met overdracht van ontstane intellectuele eigendomsrechten en vastlegging daarvan in een akte. Spreektrainingen is en blijft rechthebbende van alle rechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s die door of voor Spreektrainingen zijn ontwikkeld en die beschikbaar worden gesteld of worden medegedeeld aan de Opdrachtgever.
14.2. Alle door Spreektrainingen verstrekte documenten, waaronder maar niet gelimiteerd tot adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, drukwerk, artwork en video(fragmenten), zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spreektrainingen worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
14.3. Bij overtreding van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 14, verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete aan Spreektrainingen van € 5.000 per overtreding, vermeerderd met een boete van € 750 voor iedere dag (of een gedeelte daarvan) dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Spreektrainingen op nakoming en/of volledige schadevergoeding. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van artikel 6:92 BW.

15. Website

15.1. Alle content en materialen die door Spreektrainingen beschikbaar zijn gesteld via de Website zijn exclusief eigendom van Spreektrainingen. De Website mag uitsluitend worden gebruikt om Trainingen af te nemen of om contact op te nemen met Spreektrainingen.
15.2. Het is niet toegestaan om de content en materialen op de Website te kopiëren, te documenteren, te delen, aan te passen, te distribueren, te reproduceren of op een andere manier te gebruiken die ervoor zorgt dat enige derde partij toegang krijgt.
15.3. De Website kan links naar externe websites bevatten. Spreektrainingen heeft op de lay-out of content van die externe websites geen invloed en neemt uitdrukkelijk afstand van de lay-out en content op enige website van derde partijen.

16. Geheimhouding

16.1. Alle door Spreektrainingen verstrekte informatie, zoals de identiteit van door Spreektrainingen ingeschakelde derden, maar ook informatie zoals adviezen, overeenkomsten en overige stukken waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die stukken een vertrouwelijk karakter zouden kunnen hebben, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spreektrainingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Onder derden wordt ook begrepen werknemers of ondergeschikten van de betreffende partij die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken (hoeven te) zijn.
16.2. Bij overtreding van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, verbeurt de andere Partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 per overtreding, vermeerderd met € 250 voor iedere dag (een gedeelte van een dag gerekend als hele dag) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere Partij op nakoming en/of volledige schadevergoeding. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

17. Privacy

Spreektrainingen spant zich in om de bij haar aanwezige persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Meer informatie over de wijze waarop Spreektrainingen omgaat met persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van Spreektrainingen zoals weergegeven op haar website: www.spreektrainingen.nl

18. Nietigheid

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar is c.q. door een bevoegde rechterlijke instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid de overige bepalingen of delen van deze bepalingen van deze Voorwaarden onverlet, welke alsdan alle volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Spreektrainingen verbinden zich jegens elkaar tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmede beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal eerst van kracht zijn, indien deze schriftelijk zal zijn vastgelegd.

19. Wijziging van deze Voorwaarden

Het is Spreektrainingen toegestaan deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten tussen Spreektrainingen en haar Opdrachtgever.

20. Toepasselijk recht

20.1. Op deze Voorwaarden alsmede op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze de Voorwaarden of de Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Spreektrainingen: www.spreektrainingen.nl